List of Alumnis

Sno. Name Email Mobile Address
1. Aditi Khajuria 9906216465 Bhadu , Kathua , J&K
2. Ajay Singh Ajaylakyal@gmail.com 7006473076 Kohag , Kathua , J&K
3. Ankit Radotra 9149506860 Jk Bank , Kathua , J&K
4. Ankita Billawaria 8493855481 Phinter , Kathua , J&K
5. Anshiv Sharma 9858632917 Billawar , Kathua , J&K
6. Bhagwatee Parshad Nanda 9103195808 Ward No 6 , Kathua , J&K
7. Bhavna Mehra 9797652926 Billawar , Kathua , J&K
8. Diksha Rani 7889624953 Tilla , Kathua , J&K
9. Divyanshu Goswami 7051107920 194/3Shant Nagar Janipur , Jammu , J&K
10. Heena Malik 8493016408 Phinter , Kathua , J&K
11. Kajal Lalotra 9596990585 Plailbanhore , Kathua , J&K
12. Kanika Sharma 8082380685 Billawar , Kathua , J&K
13. Nisha Rani 9149568313 Makwal , Kathua , J&K
14. Pragya Bharti 8492969100 Parnalla , Kathua , J&K
15. Rajat Gupta 9858027806 Bhadu , Kathua , J&K